Psicopedagogia


La psicopedagogia és la ciència que estudia a la persona i al seu entorn en les diferents etapes d’aprenentatge al llarg de la vida de l’ésser humà. Amb diferents metodologies estudia el possible problema que hi pugui haver per tal de millorar el desenvolupament de les activitats que realitza la persona potenciant-les a nivell cognitiu, afectiu i social.

 

 

Des de LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i logopèdia s’estudia, es preveu i es corregeixen les dificultats que pot tenir l’infant durant el seu procés d’aprenentatge, tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge i els possibles trastorns.

 

És per això que LOGOSALUT ofereix una atenció psicopedagògica basada en:

 

  •     Avaluació de les dificultats en els aprenentatges

 

o   Curriculars (matemàtiques, llengua, naturals, socials, etc.)

 

o   Cognitius

 

o   Emocionals (problemes de desmotivació, inhibició, etc.)

 

  •     Coordinació amb les famílies i amb l’escola

              

             o Informant de la metodologia d’estudi per a millorar en els aprenentatges.

 

  •      Adaptació dels materials a nivell personalitzat

                    

                   o Quaderns, llibres de text, fitxes, etc.

 

  •        Treball d’aspectes formals d’aprenentatge

           

             o Bona lletra, respectar els marges, polidesa i ordre en les tasques 

                      escolars, etc.

 

  •        Adquisició d'estratègies i tècniques d’estudi

              

                   o Que inclouen estratègies i recursos que ajudin a adquirir i  consolidar els 

                   coneixements tant als fills com als seus pares. Tenint en compte la  

                   importància que té que els alumnes adquireixin més confiança i seguretat.

 

  •        Entrenament de la lectoescriptura  i les matemàtiques a partir de diversos mètodes, tant propis com específics: 

             

                  o Mètode Glifing

 

                  o Matific

   


A qui va dirigit?


Oferim classes de reforç individuals per a alumnes de primària (des de 1er fins a 6è) i secundària (ESO).

 

En hores convingudes de tarda.