Psicologia evolutiva a la infància


La psicologia del desenvolupament o psicologia evolutiva estudia els canvis i continuïtat de la conducta des de la infància fins a la vellesa. Suposa l'estudi de les persones a través del seu cicle vital.

 

Des de l'inici de la vida el desenvolupament físic d'un ésser viu consisteix en créixer. Aquest desenvolupament té una lògica biològica, una organització i un calendari maduratiu. Sobre l'organisme biològic es van desenvolupant els processos psíquics.

 

El procés de desenvolupament es va fent de manera contínua i no a parts diferenciades entre si. El medi extern influeix de manera determinant (condicions de vida, alimentació, etc.) 

 

Dins el que considerem infància podem diferenciar diverses etapes:

 

A. Etapa i/o desenvolupament prenatal la qual fa referència a l'etapa intrauterina.

 

Aquesta al seu torn podem dividir-la en tres fases i/o períodes:

 

1. Fase germinal (zigot).

 

2. Fase prenatal (2a setmana de gestació fins als 2 mesos; període delicat a on es formen les bases del futur organisme).

 

3. Període fetal (inici del 3r mes fins al part). 

 

B. Primera infància (0-2 anys)

 

C. Segona infància (2-7 anys)

 

D. Tercera infància (7-12 anys)

 


Bibliografia


Dr.Thomas Veriny y John Kelly; La vida secreta del niño antes de nacer

 

Morata. Madrid, 1984, La formación de la personalidad del niño (G. Alphandere)

 

J.Gil Barbera, Psicologia infantil para padres (S.M. 1985)

 

Asetil, 2001; Manual del educador familiar

 

G. Liñdzey; Psicologia. Guia de estudio (Omega, 1978)

 

Hipervincles:

 

www.elrincondelvago.com

 

www.pediatraldia.cl

 

www.psicopedagogia.com/articulos