Mesures de soroll


Per mesurar el soroll és necessari crear una escala que relacioni la resposta, d'una persona o un col·lectiu, davant el soroll amb una propietat mesurable de la font sonora. Aquesta relació s'expressa en uns valors que anomenem índexs.

 

Si hi ha criteris que ofereixen valors màxims, la comparació d'aquests amb els índexs mesurats permetrà fer una avaluació del soroll.

 


ÍNDEXS DE SOROLL


Dins d'aquests índexs trobem:

 

NIVELL DE PRESSIÓ ACÚSTICA EN TOTA LA BANDA DE FREQÜÈNCIES (Lp)

 

Correspon al nivell de pressió sonora Lp en tot el camp de freqüències audibles.

 

 

NIVELL DE PRESSIÓ ACÚSTICA AMB PONDERACIÓ A (LpA)

 

És el nivell de pressió sonora establert mitjançant l'utilització de la corba de ponderació A.

 

Imatge 1. Corbes de compensació (o ponderació) A, B i C. Per a cada freqüència, el valor de les ordenades representa la correcció auditiva a aplicar al nivell de pressió sonora d'un to d'aquesta freqüència per a obtenir el seu nivell sonor. A 1 kHz les tres corbes coincideixen en 0 dB. 

 


NIVELL SONOR CONTINU EQUIVALENT (Leq)


És el nivell en dBA de soroll constant, equivalent a la mateixa quantitat d'energia acústica que el soroll real considerat, en un punt i en un període de temps determinat.

 


NIVELL D'EXPOSICIÓ SONORA (Lex, 8 h)


La LEx 8h és la quantitat proporcional a l'energia acústica que està present en un punt determinat durant un cert període de temps. 

L'interval T és variable segons la jornada laboral de cada país. Així es defineix el nivell d'exposició a soroll normalitzat a 8 h.

 

 

Representa un soroll continu i constant al llarg del temps de referència de 8 h. que conté la mateixa energia total (ponderada pel filtre A) que el soroll real, variable i estès en el temps total T dins la jornada.

 


DOSI DE SOROLL


Dosi diària d'energia sonora del soroll al que està exposat un usuari o treballador. És el percentatge de nivell sonor continu equivalent màxim admissible segons la legislació vigent.

 

En aquests dos últims paràmetres juguem amb la dosi o el temps d'exposició.

 

La normativa d'exposició al soroll es basa en LA eq

 

El nivell d'exposició varia segons l'exposició. L'expressió determina el temps màxim d'exposició T (h) per un nivell de soroll en dB.

Temps màxim al qual pot trobar-se sotmès aquest treballador.

 

A on T = 8 h.

A on NPS és el màxim nivell permès, en aquest cas 85 dBen 8 h.


NIVELLS PERCENTILS (Ln)


Nivell de pressió sonora que és sobrepassat el n% del temps d'observació.

 

  L10 : Nivell sobrepassat sols durant el 10% de l'interval d'observació. És un descriptor del nivell de pic del senyal. Perillós so sobrepassa els 140 dB.    

 

 L50 : Nivell sobrepassat durant la meitat del temps de mesura. Utilitzat per calcular alguns descriptors de soroll de tràfic.

 

  L90 : Indicatiu de soroll de fons del senyal i/o valor superat durant el 90% del temps de mesura. 

 

 

Aquests valors es calculen a partir de la funció de distribució acumulada.

 

Imatge. Situació dels diversos percentils durant el temps d'observació.

 

PROBLEMES

 RESULTATS

RESULTATS 


MATERIALS I MÈTODES DE MESURA


Per tal de portar a terme les mesures de soroll, cal tenir en compte diverses consideracions generals i necessitats en cada cas. Cal tenir present:

 • Els equips de mesura utilitzats.
 • Índex de mesura i paràmetres avaluables.
 • Tenir clar un programa i/o protocol a seguir.
 • Conèixer els tipus de sorolls a mesurar.
 • Conèixer els valors normatius.  
 • Conèixer les condicions de mesura.

 

1. EQUIP DE MESURES

 

És essencial disposar de tot l'equip necessari per portar a terme les mesures de soroll. Cal un sonòmetre homologat (recomanat un de classe I, que sigui integrador i que disposi d'analitzador d'espectre). Igualment d'un dosímetre per avaluar la dosi i d'altres equips de suport (calibrador, para vent, ordinador, software, amplificador, etc.).  

 

Una bona elecció d'equips ens durà a uns bons resultats.

 

2. ÍNDEXS DE MESURA I PARÀMETRES AVALUABLES

 1. Nivell de soroll (LP)
 2. Nivell ponderat (LPA)
 3. Nivell equivalent ponderat (LA eq)
 4. Nivell d'exposició
 5. Dosi de soroll
 6. Nivells percentils

 

3. CONÈIXER EL TIPUS DE SOROLL  A MESURAR

 

1. Espectre del soroll (freqüència):

 Banda ampla: tràfic, avió, etc.

 Banda estreta: ventiladors, etc.

 Tons alts: motors elèctrics, etc.

 

2. Nivell (amplitud):

 Altament constant: processos industrials continus, etc.

• Depenent del temps: obres i construcció, etc.

• Intermitent: soroll intens separat per un llarg període de quietud; ex: vies de tren.

• Nivell alt o nivell baix.

 

4. CONÈIXER LES CONDICIONS DE MESURA AL REALITZAR MESURES

 

Cal saber quant de temps ha de durar la mesura, quantes mesures cal fer per donar per bona una mesura, quin interval de temps entre elles, en quines condicions climatològiques, etc. 

 

Les característiques de les diferents fonts de soroll determinen l'instrumentació a utilitzar.

 

Cal incloure en els instruments de mesura, procediments per variar els mètodes d'avaluació de mesures en funció de les característiques de les fonts sonores a mesurar. L'anàlisi final de les mesures està fortament influenciat per l'elecció de l'instrument i el procés de mesura.

 

L'estudi del control de soroll va encaminat a obtenir dades i com monitoritzar-les en mapes sonors o control normatiu del soroll en activitats.

 

5. PROTOCOL DE MESURES

 

1. Esbós de l'equip i situació de mesura (posició de fonts, micròfons, superfícies reflectants i absorvents, etc.).

 

2. Condicions meteorològiques (temperatura, humitat, velocitat del vent, direcció del vent, etc.). 

 

3. Testejar el nivell de fons (soroll de fons) a les diverses bandes de freqüències. Comparar amb la Noise Criteria. És la primera mesura a tenir en compte.

 

4. Realització de la mesura de soroll (dBA, fast, índex escollit, etc.).

 

5. Gravar i guardar les mesures per un posterior anàlisi més acurat. Informe i correccions de les mesures observades.

 


PROTOCOL DE MESURES D'AÏLLAMENT (SEGONS ISO 140-4)