L'audició verbal i musical en recintes tancats


El so en recinte tancat el podem dividir en so directa i so reflexat (el que rebota amb els obstacles). Aquestes primeres reflexions per tal d'evitar l'efecte de la reverberació, cal que no superin els 100 ms. Anomenem reflexions tardanes i/o cua reverberant a totes aquelles que superen aquest temps. A temps menors a 50 ms. és integrat per l'oïda i la resta és l'eco.

 


CRITERI DE SOROLL (NOISE CRITERIA I/O CORBES NC)


Ens serveixen per avaluar el grau de molèstia produït sobre un espectador. Ens permet comparar els nivells existents amb la sala buida amb totes les instal·lacions en funcionament amb un conjunt de corbes anomenades NC les quals van de 63 Hz a 8.000 Hz.

 

Les corbes NC estableixen el nivell de soroll màxim recomanat en diferents espais en funció del seu us. En general es recomana que no superin els valors de la corba NC-15.

  

Exemple de soroll:

 • 62,5 Hz: 40 dB
 • 125 Hz: 50 dB
 • 250 Hz: 55 dB
 • 500 Hz: 60 dB
 • 1000 Hz: 50 dB
 • 2000 Hz: 55 dB
 • 4000 Hz: 45 dB
 • 8000 Hz: 45 dB

Amb això obtenim una estimació de NC = 57 dB

 

PROBLEMES

 

RESULTATS

Obtenim una estimació de NC de 41,87 dB, per tant, ens quedarem amb la corba NC 40.


RESPOSTA IMPULSIONAL (ECOGRAMA)


A partir de la resposta impulsional, obtenim l'ecograma (representació logarítimica), que és el comportament d'una sala enfront d'un estímul sonor impulsional. 

 

Les mesures es realitzen amb la sala buida. El cas més desfavorable és quan trobem reflexions no desitjades. Cada punt de la sala té un valor diferent. 

 

Imatge. Representació dels diversos components sonors que es troben en una sala (so derecte i reflexat). 

 

A partir d'aquesta resposta podem obtenir els altres paràmetres. Obtenim la representació sonora en funció del temps:

 

Imatge. Disseny esquemàtic de la resposta impulsional d'una sala.

 

REFLEXIONS I ECOS

 

Parlem de reflexions i ecos quan existeix una diferència del temps d'arribada entre els diversos sons (Tr - Td). 

 

L'ecograma representa l'energia sonora relativa al so directe en dB en funció del temps. El factor de mèrit ve definit pels ecogrames.

 

Imatge. Ecograma associat a un receptor amb indicació del so directa, les primeres reflexions i la cua reverberant. 

 

FACTOR DE MÈRIT

 

Aquest penalitza les reflexions importants produïdes més enllà dels límits temporals anteriors. A partir de l'ecograma podem calcular-lo.

 

 

FACTOR DE MÈRIT GLOBAL

 

Factor general. Valor òptim de 0,9 a 1

 

 

TEMPS DE RETARD DEL SO (ITDG; Intimitat)

 

L'índex correspon a un punt de la sala. És un interval entre l'arribada del so directe i la primera reflexió significativa en aquest punt. Sempre mesurem en les bandes de 125 Hz i 4 kHz. Els valors recomanats són de 20 ms, però s'admet fins 40 ms

 

Ens dona l'impressió subjectiva de l'intimitat sonora, que és el grau de connexió entre l'oient i la font sonora, per veure si l'oient està immers o distant.

 

Podem obtenir un factor amb les següents indicacions:

 


TEMPS DE REVERBERACIÓ


Definim temps de reverberació com el temps que l'oient segueix sentint el so que la font sonora ha deixat d'emetre. El temps que cal perquè les parets o límits de la sala, absorveixin l'energia sonora. A nivell tècnic, cal que el so hagi baixat 60 dB.

 

El factor que podem utilitzar és:

 

 

CALIDESA I LLUÏDESA (BRILLANTOR)

 

A partir del temps de reverberació, podem obtenir aquests paràmetres. La calidesa representa la riquesa en baixa freqüència, la suavitat i la melositat de la música en la sala. El valor òptim és de 1,2.

 

 

La lluïdesa representa la riquesa a altes freqüències. Depèn dels valors mitjos de T a 2 kHz i 4 kHz. L'objectiu és tenir un so ric i clar en armònics.

 

 

EDT (Temps de reverberació immediat, Early Decay Time)

 

Temps transcorregut entre que el focus emissor deixa d'emetre i quan el so ha disminuït 60 dB, però comptant que sempre disminueix amb la mateixa pendent que els primers 10 dB. 

 

Imatge. Gràfica de la caiguda del temps de reverberació a on podem apreciar el T10 o EDT i el T20, dos dels paràmetres més importants a l'hora d'avaluar el temps de reverberació d'una sala.

 

ÍNDEX DE CLAREDAT (C50)

 

Ens dona la quantitat d'energia sonora immediata que es produeix dins dels primers 50 ms respecte l'energia sonora tardana que es produeix després dels 50 ms. S'expressa en dB. Un índex alt, ens dona un so molt clar.

 

NIVELL TOTAL DE SO (Lt10)

 

Diferència entre el nivell total de pressió sonora produït per la font omnidireccional de la mateixa potencia situada en camp lliure i mesurat a una distància de 10 m de la font.

 

Els dos nivells es mesuren en les bandes de 125 Hz a 4 kHz. Es correspon amb l'impressió de sonoritat de la sala i depèn de la distància a l'escenari, de l'energia de les primeres reflexions i del temps de reverberació.

 

 

ÍNDEX DE DEFINICIÓ (D50)

 

Ens informa de l'importància de l'energia reflexada produïda abans dels 50 ms. En sales de concerts, el valor òptim és de 0,5. En sales de conferències, el valor òptim és de 0,65 o superior, al contrari del temps de reverberació.

  

 

PROBLEMES

RESULTATS

 

RESULTATS


INTEL·LIGIBILITAT DE LA PARAULA


Paràmetres que cal tenir en compte són:

 

% ALCons

 

Dona la pèrdua d'intel·ligibilitat respecte a l'articulació de consonants. 

 

Mètode de càlcul. Dos treballs realitzats:

 

1. Estudi estadístic a partir de dades presses en diferents espais. 

 • Es defineix un "logotoma" com una paraula sense significat formada per una consonant-vocal-consonant.
 • S'emet en una sala un conjunt de "logotomas" i els oients apunten el que perceben. Es processa tota la informació (a nivell estadístic) i s'extreu el % de "logotomas" detectats correctament. La diferència serà el % de pèrdua.
 • A major % ALCons, pitjor intel·ligibilitat.

2. A partir de totes les dades estadístiques de % Alcons d'una sala i dels diferents paràmetres de la sala, s'intenta treure una llei matemàtica.

 • Gràfiques en funció de RT, LD i LR
 • Analíticament 

Representació gràfica:

 

Analíticament:

 

PARÀMETRE STI (Speech Transmission Index)

 

Índex de transmissió del llenguatge. Es calcula a partir dels diferents índex de modulació de la veu degut a l'existència de reverberació i de soroll de fons de la sala.

 

 

PARÀMETRE RASTI

 

Versió simplificada del STI. Es redueixen el nombre de freqüències de modulació i les bandes d'octava.