Presa d'impressions


Els motllos es processan a partir d'impressions de la conca auditiva, de l'hèlix del pavelló i del canal auditiu extern (CAE). És una part molt important de l'adapatació audioprotèsica ja que d'aquesta dependrà el rendiment del futur motllo. 


L'audiòleg protètic ha de tenir coneixement dels factors anatòmics més importants, així com de possibles problemes de tipus mèdic. És important entendre el procés de la presa d'impressions i la tècnica per desenvolupar una bona impressió.


Factors anatòmics ha tenir en compte:


 • Per a que la presa d'impressió i l' utilització del motllo compleixi la seva funció, s'ha de tenir clara l'anatomia de l'orella externa.
 • Anatòmicament, l'orella externa es composa de pell, cartílag, músculs i teixits òssis.
 • L'audiòleg protètic s'ha de fixar que el teixit que recobreix el canal auditiu es trobi fermament assegurat al seu lloc, i que al mateix temps, es pugui estirar aproximadament 0,4 cm.
 • Quan s'introdueix l'otoblock dins el canal, abans de prendre la impressió, aquest teixit no ha d'estar distorsionat.
 • Ens haurem de fixar també en la configuració del trague.TÈCNIQUES D'IMPRESSIÓ


Una gran part de l'èxit de l'adaptació audioprotètica radica amb el tracte al pacient:


 • Se li ha d'explicar sempre el procés, ja que això el tranquilitzarà i el prepararà. Molt important en nens. 
 • Informi al pacient quin serà el procediment de presa d'impressió.
 • En aquest moment també s'informa al pacient de que si la presa d'impressió no surt bé, s'haurà de tornar a fer per tal d'assegurar l'èxit de l'adaptació. 


Materials utilitzats per a la presa d'impressió:


 • Otoscopi (ens servirà per valorar l'estat inicial del CAE i posteriorment a treure l'impressió, per tal d'observar que no hagi hagut cap trauma i/o no hagin quedat restes de material; si hagués un creixement excessiu de pel, s'hauria de retallar). 


 

 • Llenterna lluminosa (ens proporciona ll·luminació del CAE; ens servirà per inspeccionar que l'otoblock queda ben posat).


 • Pasta d'impressió d'alta qualitat (amb elevat coeficient d'elasticitat i cohesió una vegada forjada (fraguado)) i catalitzador (enduridor). 


 • Otoblocks (taps de goma espuma complerts amb fils de seguretat). Podem trobar-los en diverses mides segons grandària del CAE.
 • Xeringa (la qual utilizarem per injectar la barreja de la pasta i el catalitzador dins el CAE)


Descripció del procés:


1. Examinar l'orella amb l'otoscopi (per tal d'obsevar si existeixen irregularitats a l'orella o al CAE; com serà el tamany de l'impressió, la longitud, direcció i diàmetre del canal, la forma i el contorn de l'orella externa i canal, la presència de qualsevol problema com ara cera, sobredimensionament (postcirurgia), enfermetats (otitis), absència de timpà, atrèsia del canal (impedeixen la presa d'impressió, etc.); en adults cal estirar l'orella capa a dalt i en nens cap a baix).
2. Preparació de l'orella (tallar els pels del conducte auditiu si s'escau; donar crema al conducte auditiu si és necessari).

3. Inserir l'otoblock amb ajuda de la llenterna lluminosa (aquest ens ajuda a prevenir que el material d'impressió arribi al timpà, evitant que la pasta d'impressió no sobrepassi la zona prevista (1a o 2a corba); actua també com "enganxe" de seguretat si el material d'impressió s'adderís al canal; facilita l'extracció de l'impressió; Assegura una secció complerta del diàmetre del canal; els otoblocks deuen ser tallats amb tissores per a canals auditius estrets; si el CAE es troba sobredimensionat caldrà utilitzar més d0un otoblock.


L'otoblock s'ha de posar en el conducte auditiu amb una penetració tal, que la seva cara externa estigui entre 1/3 i 1/2 de la longitud del canal, just passat el segon angle. No s'ha de veure desde fora.


4. Preparació del material d'injecció (trobem diversos materials com ara la silicona d'addició o silicona de condensació; es barreja els dos materials en la mateixa mesura, la pasta i el catalitzador; la barreja ha de quedar ben homogenitzada per tal de que a l'hora de treure la impressió aquesta sigui un reflex fidel de la forma del CAE, no es deformi, etc.; a continuació formem una pilota i l'insertem dins de la xeringa d'impressió). 


5. Un cop homogenitzada la pasta s'introdueix dins de la xeringa a pressió (Seguidament introduïm el cilindre mòbil del pistó de la xeringa amb el dit polze i es pressiona fermament per a que la pasta, degudament empesa pel cilindre, es deplaçi dins del tub de la xeringa, i sobresurti per l'extrem cònic d'aquesta).


Un cop hagi sortit una mica de pasta del con de la xeringa, es pot procedir a la presa d'impressió. Guardar la barreja sobrant per comprobar in-situ l'enduriment d'aquesta.


 

6. Presa d'impressió (un cop ben uniformada la pasta i introduïda la seva barreja, s'ha de recolzar l'extrem de la xeringa contra la paret de l'otoblock, i iniciar així l'injecció de la barreja. En quan s'observi que el material sobresurt pels costats de la punta de la xeringa, retirar l'extrem paulatinament, mantenint-la sempre immersa en la pasta). 


Tenint l'extrem de la xeringa sempre introduït en el material, després d'omplir el canal, retiri lentament la punta de la xeringa, i amb suaus moviments circulars ompli l'hèlix i la conca completament i posteriorment el trague. És necessari que el material cobreixi tota la conca i sobresurti d'ella.


La pressa d'impressió es pot realitzar amb la boca tancada, oberta, mastegant, o mitjançant el mètode de múltiples capes, dependrà de cada especialista i de la configuració del CAE de cada pacient.


Una vegada hem omplert l'orella externa, no s'ha de pressionar (si es pressiona que sigui lleument amb un dit sobre la conca i l'hèlix) ja que això deformaria l'impressió.   7. Forjat (fraguado) de l'impressió (s'ha de permetre que el material es forji en l'orella del pacient durant uns minuts. L'audiòleg protètic haurà de concienciar-se de que les impressions es poden distorsionar fàcilment si s'extreuen abans de que el material hagi forjat completament; la millor tècnica per treure l'impressió és estirar cap a dalt i cap a darrera del pavelló amb una ma. Amb l'altre ma es subjecta l'impressió en làrea de l'antihèlix, i s'estira cap a dalt i cap a fora.Procés complert de l'impressió auditiva


Consells útils per treure millors impressions auditives:


 • Si el pacient utilitza ulleres o dentadura postissa, asseguris de que estiguin en el seu lloc abans de prendre l'impressió.
 • Mai aplani o faci més suau l'impressió final sobre la conca amb el palmell de la seva ma, mentre aquest material es troba en l'orella d'un pacient.
 • A vegades els nens són porucs i pot ser difícil treballar amb ells. Faci que el nen vegi com pren vostè l' impressió de l'orella de la seva mare, per així treure els seus temors. Deixi'l jugar amb la massa com si fós plastilina, amb el material d'impressió.
 • Un cop retirada l'impressió, s'ha de tornar a mirar l'orella amb l'otoscop per veure l'estat del CAE.
 • Faci autocrítica de l'impressió auditiva extreta; és l'impressió suau o complerta, es mostra el CAE fins la segona corba? la porció de l'hèlix i/o el trague queden clarament definides? es troba el material indegudament oleaginòs? trobem la conca complerta? Hi ha esquerdes (forjat insuficient)? Els marges de la periferia de la conca es troben aplastats i mal definits per que s'ha pressionat massa el material en la conca contra el cap? longitud del canal insuficient? Una longitud escessiva mai és problema per als laboratoris de motllos.   


1. Impressió correcta.

2. Falta farciment en el canal o no es va utilitzar otoblock.

3. Otoblock mal col·locat o petit; hèlix sense omplir o pressionada. 


4. Material a mig forjar ja a la xeringa.

 

 

 

 

 

5. Canal massa curt; Otoblock mal col·locat. 

6. Canal no farcit degudament. Hèlix aplastada o no farcida. 

7. Falta de material a la conca.

8. Falta el trague, no es va omplir.

9. Deformada per falta de rigidesa (retirada abans d'hora o barreja mal feta).

10. Deformada per mala manipulació o empaquetat (no es va deixar temps suficient d'assecat).
L'impressió correcta ha de complir:


1. Tenir present les dues corbes, primera (A) i segona (B).

A continuació podem veure uns vídeos a on s'observa la presa d'impressió del motllo: