Impedanciometria


És un conjunt de proves objectives, no invasives i indolores que permeten avaluar la funció de l’orella mitjana. Avaluem la mobilitat de la membrana timpànica durant la variació de pressió d’aire. Per a realitzar la timpanometria es col·loca la punta d’una sonda en el conducte auditiu extern fins a obtenir un segell hermètic. Posteriorment, s’aplica pressió per facilitar l’observació del comportament del sistema davant dels canvis de la mateixa pressió. Avalua els següents aspectes:


Nota: És de gran importància que abans de realitzar aquesta prova s’hagi realitzat una otoscòpia per tal de detectar possibles traumes a nivell del timpà (ex: perforació timpànica, etc.).    

Figura 1. Timpanograma normal i els seus components. 


Definició de compliància


Es defineix com la mobilitat o elasticitat del sistema de l’orella mitjana fent referència a la facilitat de transmissió del so a través d’aquest. La unitat de mesura és el cm3 o ml. Aquest volúm és messurat a través de dos registres: El primer s’obté quan la membrana timpànica es fa més rígida per l’ aplicació d’una pressió d’aire conegut (+200 mm H2O). Posteriorment a la determinació d’aquest volúm, es pren un segon enregistrament, el qual correspon a la mesura del volum equivalent. Això es fa amb la membrana timpànica en estat de màxima compliància (quan la pressió d’aire de l’orella mitjana és equivalent a la del conducte auditiu extern).    


Definició de gradient


Aquest pot ésser calculat de diferents formes. Dins el laboratori podem utilitzar la següent fòrmula per a trobar el valor numèric de la pendent de la corba del timpanograma:

Gradient = Compliància – (Yn + Yp)/2 (ml). 

 

Aquesta fòrmula dona valors de gradient alts per a corbes de timpanogrames molt pendents i baixos per timpanogrames plans.


Interpretació de les gràfiques timpanomètriques


Avaluem:

 

1. Desplaçament: normal centrada.

2. Amplitud: normal entre 1 a 1,3 aprox. POM.

3. Forma: Normal en pic i simètrica.

 

Tipus de corbes:


Timpanograma tipus “A”: En aquest trobem la compliància màxima ben definida a una diferència de pressió de 0 mm H2O. Aquesta corba és la que s’observa més sovint en persones amb audició normal o hipoacúsia neurosensorial.    


Timpanograma tipus “AD”: Aquest timpanograma és una variació del tipus A, en aquest s’obté un pic alt i obert (compliància elevada), donada la hipermeabilitat de la membrana timpànica. La pressió es troba dintre de la normalitat. Aquest tipus de corba és característic en una discontinuitat de la cadena ossicular (ex: degut a un trauma).    


Timpanograma tipus “AS”: El timpanograma mostra una compliància limitada en relació amb la mobilitat normal, mantenint la pressió d’aire dins els paràmetres de normalitat. És característic de l’ otoesclerosi (no es pot moure la platina de l’estrep i per tant, la del martell juntament amb la membrana timpànica tampoc es poden moure). 


Timpanograma tipus “B”: El timpanograma es caracteritza per la poca variació de la compliància quan hi ha canvis de pressió d'aire. En aquest no s’observa un màxim de compilància definit a cap pressió d’aire (no hi ha

retorn degut a zona ocupada). Aquest timpanograma és comú en les persones amb líquid a l’orella mitjana (otitis mitjana serosa).  


Timpanograma tipus “C”: El cim de la compliància es troba definit a pressions  negatives (no hi ha equilibri de pressions i no s’equiparen). La presència d’un timpà intacte però retragut, suggereix una alteració en la trompa d’Eustaqui (obstrucció tubàrica).