Rehabilitació audiològica en adults II


1. FASE DE DETECCIÓ


OBJECTIUS


L'objectiu en aquesta fase és que la persona indiqui la presència o absència de so o sorolls variats, existint la possibilitat de treballar amb diferents volúms i localitzacions amb cada un dels sons presentats.

 

A aquesta fase també se l'anomena Fase de Condicionament al So, per la necessitat de preparar a la persona i condicionar-la a una àmplia gamma d'estímuls sonors que es donen a la vida quotidiana i que el pacient no percep.  


PROCEDIMENT


Es deu tenir en compte en aquesta fase la necessitat del reforç visual inicial, per tal d'associar imatge amb so. Tot i que en adults postlocutius és possible que no calgui. Posteriorment anirem traient progressivament aquest.

 

Es començarà treballant el "so esperat", alertant i preparant al pacient per a que ho rebi. Posteriorment es passarà a treballar el "so inesperat" que es reproduirà sense previ avís del pacient i sense ajuda visual.   

 

Un cop haguem reproduit el so, se li demana al pacient si ho escolta i l'adult haurà de clicar un pulsador o dirigir-se de forma verbal al logopeda.

 

S'anotara el nombre de vegades que el pacient encerta (intensitat, immediatesa i localització).

 

Sobretot en fases inicials, caldrà sempre ser molt positius i animar al pacient, per tal de donar confiança en l'ús de les seves possibilitats auditives. 


2. FASE DE DISCRIMINACIÓ


OBJECTIUS


L'objectiu en aquesta fase és que el pacient indiqui si dos sons o continguts lingüístics que percep són iguals o diferents, en relació a les situacions sonores les quals s'han anat treballant anteriorment.

 

Igualment s'ha de realitzar l'entrenament a diferents intensitats i localitzacions. 


PROCEDIMENT


Inicialment cal familiaritzar a l'adult amb els continguts sonors presentats. És necessari que el pacient entengui amb claredat els conceptes d'igual o diferent. La consigna es deu realitzar de forma clara. Si trobem dificultats, utilitzarem el reforç visual per que ho acabi d'assimilar.   


3. FASE D' IDENTIFICACIÓ


OBJECTIUS


L'objectiu en aquesta fase és que el pacient esculli entre varies opcions d'una llista tancada de sons, la situació sonora que se li presenta, existint la possibilitat de treballar amb diferents intensitats i localitzacions cada un dels sons presentats.


PROCEDIMENT


S'ha de tenir molt en compte la complexitat que representa arribar a aquesta fase. La resposta que es sol·licita implica el pas de la sensació sonora a la percepció. És necessari donar temps al pacient per a que pugui processar la informació. El pacient ha d'aprendre a sentir-escoltar i associar.

 

Inicialment s'ha familiaritzat al pacient amb els sons que aniran sortint en aquesta fase i si cal, amb la seva imatge (associació so-imatge). Aquest procés es realitzarà seqüencialment, de menor a major dificultat, atenent als criteris de: menor o major nombre d'ítems presentats, menor o major contrast fonètic i longitud (aquests dos últims en paraules i frases).

 

S'aniran reproduint les diferents seqüències de sons (dos, tres i quatre sons), i el pacient ha de saber a que correspon cada un d'aquests. Cal tenir molt present la importància de la memòria auditiva en aquesta fase. 

 

En aquesta fase intervenen diversos processos cognitius:

 

 Figura-Fons auditiu: en aquesta fase podem utilitzar un soroll de fons el qual ens emmascari el so principal, i per tant, dificulti la discriminació sonora. Cal per tant, una major concentració durant l'entrenament auditiu. Això és de vital importància sobretot quan el pacient es troba en llocs amb molt de soroll. Cal però, començar amb un soroll emmascarador no gaire intens i poc a poc, anar intensificant-lo. També podem superposar dos sons a la vegada i separar-los auditivament (estímuls simultanis).

 

• Anàlisi auditiu: Aquest consisteix en identificar un so, paraula, etc. determinat, distingint-lo entre d'altres sons presentats. Es presenten varis sons, paraules, etc. però el pacient només deu respondre quan escolti el so esperat.

 

 Associació auditiva: el pacient ha d'identificar un so i associar-lo a la situació en la que es produeix. Es presenten cada una de les imatges (que representen una situació a la que solen trobar-se associats sons i sorolls), comentant les diferentes situacions que representen. A continuació, se li permet escoltar un so relacionat amb una de les imatges i el pacient té d'assenyalar a quina imatge correspon aquest so.

 

•  Síntesi auditiva: aquest exercici consisteix en interpretar una sèrie d'estímuls sonors, paraules, etc. rebuts d'una forma seqüencial, donant-li significat. El procediment a seguir consisteix en presentar-li al pacient cada una de les imatges i posteriorment li donem la següent consigna: "escoltaràs una sèrie de sons, paraules, etc. que tenen un ordre i m'hauràs de dir a continuació com ordenem les imatges". 


4. FASE DE RECONEIXEMENT


OBJECTIUS


El principal objectiu en aquesta fase és que el pacient reconegui i sigui capaç de repetir si se li demana de manera correcte un so, ritme, paraula, frase, etc. d'una llista en la que no es faciliten pistes. Al igual que en les fases anteriors podem treballar amb diferents volúms i localitzacions.

 


PROCEDIMENT


La consigna oferida al pacient és la següent: "escoltaràs un so, paraula, frase. etc. i ho tens de repetir". Anirem reproduïnt cada un dels sons i donarem temps al pacient per a que vagi repetint-los.

 

En un primer moment ens podem ajudar amb llistes semiobertes o facilitant part de la informació amb la lectura labial. Sempre que es consideri necessari es podrà utilitzar el recolzament gràfic però gradualment s'haurà d'anar el·liminant les pistes visuals.

 

Tot i que en el desenvolupament de cada fase debem tenir present la necessitat del desenvolupament paral·lelament a l'audició i el llenguatge, arribem a un nivell en el que el grau de participació lingüística per part de l'usuari deu ser major. L'invitació a l'ús del llenguatge deu ser constant. Potenciar el diàleg i la conversa a través de les diverses situacions de comunicació que ens ofereix la rehabilitació serà clau per al pas de l'última fase.   

 

En aquesta fase s'incorpora un nou procés cognitiu:

 

  Suplència mental: per aconseguir una major comprensió auditiva, el pacient ha de fer ús de la suplència mental per a ser capaç de completar els buits lèxics que no hagi sigut capaç de reconèixer auditivament en aquell moment, ajudant-se del context i del seu lèxic intern.

 

- De paraula: aquesta activitat consisteix en reconèixer la totalitat d'una frase quan falta part de la informació (una paraula). 

 

- De síl·laba: reconèixer la totalitat d'una paraula quan falta part de la informació (una síl·laba).

 

- De fonemes: reconèixer la totalitat d'una paraula quan falta part de la informació (un fonema).


5. FASE DE COMPRENSIÓ


OBJECTIUS


El principal objectiu en aquesta fase és que el pacient pugui arribar a seguir complexes situacions comunicatives com ara diàlegs o converses de forma interactiva. L'ús del telèfon, la televisió, i la intel·ligibilitat de les més variades situacions comunicatives ens indicaràn que hem aconseguit l'objectiu final del nostre programa, i per tant, finalitzarem el nostre treball.

 

Donada la complexitat de l'objectiu que perseguim en aquesta fase, és important anar incrementant el nivell dels diàlegs o converses progressivament. 


PROCEDIMENT


En aquesta fase farem servir textos, diàlegs, crucigrames, endevinalles, històries seqüenciades, absurds (fònics, semàntics i sintàctics), seguiment d'instruccions i recorreguts, refranys, frases fetes i cançons, entre d'altres. Amb cada família de continguts és indicat seguir un mode de procedir diferenciat, tenint en compte que les activitats presenten característiques molt diverses, persegueixen finalitats diferents i en alguns casos una complexitat creixent. 

 

Al igual que en fases anteriors, serà el logopeda qui decideixi quin mode de reproducció li sembla més adequat en cada cas, amb o sense recolzament visual (imatge, lectura labial o text), depenent de les característiques individuals de cada usuari.


Bibliografia


Programa SEDEA, programa secuenciado de desarrollo auditivo; Colegio La Purísima para niños sordos de Zaragoza.