Audiologia infantil


LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i Logopèdia, compta amb un servei especialitzat en audiologia infantil en el qual avaluem i tractem qualsevol trastorn relacionat amb la problemàtica auditiva dels infants, ja sigui de tipus congènit (ex: hipoacúsia prelocutiva, etc.) o adquirida en el temps (ex: hipoacúsia perilocutiva o postlocutiva).
          
Oferim tractaments individuals i personalitzats i assessorament a les escoles.

Especialitats


• PROVES AUDIOLÒGIQUES PER AL DIAGNÒSTIC DE LA PATOLOGIA AUDITIVA: Videotoscòpia, audiometria (via aèria i òssia, logoaudiometria, camp lliure) i impedanciometria.

                                  

• AVALUACIÓ  AUDIOLÒGICA COMPLERTA

 

• ORIENTACIÓ PRE I POSTQUIRÚRGICA EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ AUDIOLÒGICA EN SORDESES PRELOCUTIVES I POSTLOCUTIVES

 

• ADAPTACIÓ DE PRÒTESIS AUDITIVES (audiòfons)

 

• REEDUCACIÓ I ENTRENAMENT AUDIOLÒGIC


Signes d'alerta en nens


Si vostè observa algun dels següents signes d'alerta, cal que es posi en contacte amb un professional especialitzat dins l'àmbit de les alteracions i/o trastorns de l'audició. En aquest cas, un logopeda especialista en audiologia infantil. Aquest l'assessorarà i l'indicarà quin és el millor tractament per al seu fill/-a.


Nens de 0-1 anys

 

Si el nen és massa tranquil i no li sorprenen sorolls forts.

 

No gira el cap en direcció a sons familiars.

 

No comprèn paraules familiars.

 

No juga amb les seves vocalitzacions imitant les de l'adult.


Nens de 1-2 anys

 

Si el nen no comprèn ordres senzilles.

 

Si no coneix el seu nom.

 

Si no identifica les parts del cos.

 

Si no realitza frases de dues paraules.

 

Si no para atenció als contes.

 

Nens de 2-3 anys


Si al nen no se li entenen les paraules que diu.

 

Si el nen no repeteix frases.

 

Si el nen no contesta a preguntes senzilles


Nens de 3-4 anys


Si no sap explicar el que passa.

 

Reaccions anòmales al so d'acord a l'esperat per a la seva edat.

 

Vocabulari inferior a 600 paraules.

 

No és capaç de mantenir una conversa senzilla.


Nens de 4-5 anys

 

No conversa amb d'altres nens.

 

Hi ha tendència a l'aïllament.

 

No participa en jocs grupals.

 

Llenguatge immadur.

 

Només l'entén la família.

 

Altres signes d'alerta ha tenir en compte

 

- Existeixen o han existit dificultats perceptives de la via auditiva degut a otitis recurrents les quals, no permeten l'entrada correcte de la informació auditiva tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Caldrà una revisió audiològica per tal de descartar dificultats en aquesta ària.

- Si el nen no té llenguatge, aquest cessa o evoluciona lentament per a la seva edat.

 

- Si és excessivament distret o retardat en els seus aprenentatges escolars.

 

- Si persisteixen dislàlies (problemes d'articulació de la parla) més enllà de l'edat crítica d'aprenentatge. 

 

- Si el nen pregunta amb freqüència.

 

- Presenta diferències de rendiment en les tasques auditives i visuals.

 

Falla amb freqüència en presència de soroll de fons.


Horaris


En hores convingudes tan de matí com de tarda.